Edukacja cyfrowa stwarza nowe możliwości uczenia się, takie jak personalizacja, pojawienie się nowych modeli współpracy oraz poszerzenie zakresu innowacyjnych i angażujących uczniów strategii uczenia się. Przedstawiamy 6 korzyści wynikających z zastosowania tej metody.

1. Technologia pozwala na więcej eksperymentów pedagogicznych i natychmiastową informację zwrotną.

Nowoczesne technologie pozwalają dzieciom stać się bardziej aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego, a nauczycielom – tworzyć nowe podejścia, metody, modele szkolenia i kształcenia. Na przykład nauczyciel może przeprowadzić ankietę online na dowolnym etapie wykładu, aby określić poziom przyswojenia materiału.
Dzięki podręcznikom cyfrowym proces uczenia się staje się bardziej dynamiczny, gdy uczeń może korzystać z linków do odpowiednich materiałów lub zasobów. Dzieci mogą poszukiwać odpowiedzi na zadane pytania, formułować swoje stanowisko, a następnie go bronić.
Wykorzystanie narzędzi technologicznych do organizowania działań projektowych pozwala na znaczące zmiany w efektach uczenia się. Nauczyciele mają możliwość wdrażania nowych modeli organizacji procesu edukacyjnego, np. odwróconej klasy. Nauczyciel najpierw daje uczniom możliwość samodzielnej nauki nowego materiału w domu, a następnie na lekcji organizuje praktyczne utrwalenie tego materiału.

2. Technologie pomagają zapewnić aktywne zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.

Ankieta online i inne narzędzia cyfrowe pomagają zaangażować w proces edukacyjny wszystkich uczniów, także tych nieśmiałych, niepewnych swoich możliwości i ogólnie nieprzejawiających inicjatywy. Systemy online umożliwiają otrzymywanie regularnych informacji zwrotnych, w tym informacji zwrotnych od uczestników na temat dostępności materiałów szkoleniowych i zadań. Analiza danych pozwala nauczycielowi łatwo i szybko zidentyfikować trudności każdego dziecka i w odpowiednim czasie udzielić mu pomocy, a także określić obszary, w których uczniowie mogą rywalizować, co oznacza, że łatwo jest dostosować pracę każdego ucznia lub pracę w grupie.
Na przykład technologia może znacznie zwiększyć efektywność stosowania aktywnej metody nauczania, jaką jest quiz. Na początku lekcji nauczyciel może przeprowadzić quiz z wykorzystaniem urządzeń technicznych i szybko ocenić poziom początkowy uczniów, poświęcając zaledwie kilka minut na uzyskanie wiarygodnych informacji i ich analizę. Ponadto nauczyciel może dokonywać korekt w organizacji procesu edukacyjnego, rozumiejąc obiektywnie, na czym powinien skupić swoje wysiłki i jak zorganizować pracę uczniów. Ponowne przeprowadzenie tego samego testu na koniec lekcji pozwoli na uzyskanie informacji zwrotnej przy minimalnych nakładach czasowych oraz na ocenę przez uczniów wyników i powodzenia szkolenia.

3. Istnieje wiele materiałów pomocnych w organizowaniu efektywnych zajęć edukacyjnych dla uczniów.

Nie brakuje narzędzi w postaci aplikacji na platformy mobilne i e-podręczników, które w znaczący sposób zmieniają organizację zajęć edukacyjnych. Niektóre urządzenia techniczne wykorzystują różne rodzaje stymulacji i pomagają w przyswajaniu informacji w procesie uczenia się, stosują scenariusze współzawodnictwa w celu przyznawania punktów i nagród, aby uczynić proces uczenia się bardziej zabawnym i atrakcyjnym. Ważnym warunkiem wykorzystania takich urządzeń technicznych jest osiągnięcie celów nauczania.
Niektóre platformy mobilne i e-podręczniki zawierają gry fabularne, w których uczniowie mogą na przykład przedstawiać fakty i argumenty przemawiające za postaciami historycznymi lub koncepcjami naukowymi. Ponadto technologia gier komputerowych przyczynia się do wprowadzenia zdrowej rywalizacji w procesie kształcenia. Nowoczesne zautomatyzowane systemy nauczania mogą w znacznym stopniu pomóc w organizowaniu efektywnych zajęć edukacyjnych i faktycznej ocenie osiągnięć każdego ucznia.

4. Technologia pomoże nauczycielom zautomatyzować lub uprościć wiele żmudnych zadań.

Automatyzacja może uprościć wdrożenie i skrócić czas wykonywania rutynowych, ale pracochłonnych zadań, takich jak śledzenie frekwencji uczniów i wyników nauczania. Nowoczesne narzędzia technologiczne ułatwiają systematyzację i wybór poszczególnych zadań dla uczniów, pomagają śledzić aktywność ich udziału w dyskusji itp.
Zdolność nowoczesnych narzędzi technologicznych do wizualizacji materiałów edukacyjnych, które są trudne w odbiorze i zrozumieniu, zmniejsza koszty wysiłku i czasu nauczyciela, który musi poświęcić na ich wyjaśnienie. Na przykład technologia rzeczywistości rozszerzonej pozwala uczniom uczącym się o atomach na własnoręczne tworzenie cząsteczek złożonego związku chemicznego w wirtualnym środowisku. Ze względu na efekt obecności wywołany przez oddziaływanie na ludzkie zmysły, technologia ta pozwala skuteczniej zademonstrować proces powstawania cząsteczki lub substancji niż prezentacja na ekranie, lub papierowym obrazie.

5. Technologia zapewnia natychmiastowy dostęp do odpowiednich informacji i dostarcza ważnych umiejętności w zakresie pracy ze źródłami.

Wartość procesu kształcenia wzrasta, gdy informacje zawarte w podręcznikach lub poradnikach mogą być szybko aktualizowane i uzupełniane, nawet przez samych uczniów. Nowoczesne technologie poszerzają możliwości komunikacji i tworzą bardziej produktywne środowisko uczenia się. Łącząc się w grupy w Internecie, uczniowie mogą wymieniać się informacjami, wspólnie pracować nad projektami grupowymi i kontaktować się z nauczycielem.
Zasoby Internetu pozwalają efektywnie wykorzystać nie tylko możliwości multimedialne (praca z muzyką, grafiką itp.), ale także możliwości wspólnej pracy nad zadaniami, interakcji w sieci, samoorganizacji i innych efektów działania systemu. Praca uczniów w grupie pozwala na zniwelowanie różnic między kulturą klasyczną a cyfrową, ponieważ instytucje kultury (biblioteki, muzea, centra sztuki współczesnej) udostępniają dzieciom materiały źródłowe (teksty, ilustracje, muzykę), z których mogą korzystać przy tworzeniu gier, komiksów i cyfrowych opowieści.

6. Umiejętność korzystania z technologii jest umiejętnością życiową i ważną formą alfabetyzacji.

Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych to coś więcej niż posiadanie odrębnych umiejętności technologicznych. Dziś mówimy o głębokim zrozumieniu środowiska cyfrowego, intuicyjnym dostosowaniu się do nowych kontekstów i współtworzeniu treści z innymi uczącymi się. Tworzenie prezentacji, szkolenie w zakresie wyszukiwania wiarygodnych źródeł w Internecie, dbanie o właściwą etykietę w sieci itp. Są to umiejętności życiowe, które uczniowie mogą nabyć w procesie uczenia się i które będą przydatne wszystkim dzieciom przez całe życie. Umiejętności informatyczne mogą pomóc organizacjom edukacyjnym nie tylko poprawić jakość nauczania, ale także sprawić, że efekty uczenia się pozostaną aktualne.